توربین: ایمپلر – پلیت توربین – درب توربین – جقجقه – کیت جقجقه – استاتور – گاید استاتور