کلیه قطعات موتوری:

میل لنگ و یاتاقان ها – واشرجات کامل موتور – بوش و پیستون و شاتون – سرسیلندر – بلوک سیلندر