قطعات چرخ و اکسل : چهارشاخ گاردان – صلیبی – فلانچ – دیفینتال یا هوزینگ – کرانویل و پینیون – دنده های کاریر چرخ – گاردان – کله گاوی –سیستم ترمز- دیسک ترمز – کیت های پالانی – لنت ترمز – پدال ترمز – بوش مندل – لوازم زیرپا – پیستون ترمز – بوستر ترمز