پمپ جات: پمپ فرمان – پمپ حرکت – پمپ هیدرولیک و سرو – شیرکنترل هیدرولیک یا والف – پمپ دو طبقه