گیربکس: صفحه جات گیربکس – شیرکنترل برقی – شیرکنترل مکانیکی – گیربکس برقی – گیربکس مکانیکی – PTO – کیت کامل گیربکس برقی ۲۰۰ و ۱۸۰ – کیت کامل گیربکس مکانیکی – درب گیربکس