آدرس: مشهد – کوشش ۲۷ – خبیری۱۵ – پلاک ۱۱۹

شماره تماس: ۰۵۱۳۳۴۳۱۶۱۶

شماره همراه: ۰۹۱۲۲۰۸۹۱۶۰

شماره تلگرام: ۰۹۹۰۱۲۰۴۳۵۵

 

 

 

https://t.me/rahsazmashin1

 

rahsazmashin1

 

rahsaz_machine@yahoo.com

 

 

 

راهساز ماشین